การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 518
  ด่วน     12 กรกฏาคม 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          57    Share