ส่งคู่มือครู แผนกำรจัดการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษา ๒๕๖๔
  ด่วน     6 กรกฏาคม 2564      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          10    Share