แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
  ด่วน     18 มิถุนายน 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          40    Share