อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่501
  ด่วน     17 มิถุนายน 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     55    Share