ประชาสัมพันธ์การเข้าห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS และขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  ด่วน     11 มิถุนายน 2564      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          15    Share