อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 447
  ด่วน     18 พฤษภาคม 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     กวี     21    Share

แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 447 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ