สำรวจการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
  ด่วน     20 เมษายน 2564      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          77    Share