มอบเกียรติบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังรับชมการประชุมทางไกล (VDO Conference) การยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ด่วน     29 มีนาคม 2564      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          47    Share