ประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
  ด่วน     15 มีนาคม 2564      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          20    Share