แจ้งโรงเรียนปฏิบัติตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 25463
  ด่วน     8 มีนาคม 2564      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          30    Share