ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
  ด่วน     2 มีนาคม 2564      กลุ่มบริหารงานบุคคล          83    Share