ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน สนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
  ด่วน     1 มีนาคม 2564      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          34    Share