ขอเชิญประชุมทางไกลเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding
  ด่วน     12 มกราคม 2564      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          30    Share