การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  ด่วนที่สุด     26 พฤศจิกายน 2563      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          133    Share

ด้วยสพฐ.มีนโยบายปรับปรุงบ้านพักสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายละเอียดตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีการเช่าบ้านอยู่จริงแต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ มีจำนวนเท่าไหร่ โดยด่วน ไม่เกินวันที่ 27 พ.ย. 63   รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ 1

แบบฟอร์ม