การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ด่วน     13 พฤศจิกายน 2563      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          108    Share

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพัฒนาครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย