ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการเพื่อพัฒนารูปแบบการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  ด่วน     29 กันยายน 2563      กลุ่มบริหารงานบุคคล          42    Share

หนังสือส่ง

ให้ลูกจ้างตอบแบบสอบถามของกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563