ขอสำรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทย สำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
  ด่วน     29 กันยายน 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          79    Share

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. บ้านนางัว 
2. บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 
3. บ้านท่าโสม 
4. บ้านโสมเยี่ยมโนนพฒันา

รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม)

1.บ้านลำภู 
2.บ้านนาแคทุ่งขวาง 
3.บ้านนาคำ (ถิรธมัโมอุปถัมภ์)
4.บ้านนาต้องนาสมนึก 
5.บ้านนาคำน้อย 
6.บ้านหัวขัว 
7.บริบาลภูมิเขตต์ 
8.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่138

ลิงค์รายงานข้อมูล