ซักซัอมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
  ด่วน     9 กันยายน 2563      กลุ่มบริหารงานบุคคล          100    Share