การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออบแบบการสอนในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์
  ด่วน     27 สิงหาคม 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          74    Share