การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2563
  ด่วน     7 สิงหาคม 2563      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          168    Share