การะรปะชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
  ด่วน     22 มิถุนายน 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          72    Share