อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering
  ด่วน     22 พฤษภาคม 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          80    Share