ประชาสัมพันธ์ประกวดผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ด่วน     19 พฤษภาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          77    Share

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้แจ้งให้ ทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ที่จัดทำขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ