สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบ่ดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  ด่วน     12 พฤษภาคม 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          116    Share