การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Teams และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอน ชั้น ม.1 - ม.6
  ด่วน     8 พฤษภาคม 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          100    Share