ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยการคำนวนสำหรับครู Coding for Teacher
  ด่วน     8 พฤษภาคม 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          74    Share