ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
  ด่วน     5 พฤษภาคม 2563      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          60    Share