การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
      11 มีนาคม 2557      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     จิตต์รัตน์ ศรีนันดอน     75    Share

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร   รายละเอียด ----> หนังสือนำส่ง | การจัดสรร