ซักซัอมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
  ด่วน     13 มีนาคม 2563      กลุ่มบริหารงานบุคคล          197    Share