แจ้งเตือนเฝ้าระวังไฟไหม้ป่า
  ด่วนที่สุด     11 มีนาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          64    Share

                  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๑๓๕๖ ลงวันที่
๙ มีนาม ๒๕๖๓ ได้มีความห่วงใยในเรื่องสถานการณ์ไฟไหม้ป่า เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดโดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารและดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและวางแผนรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้  นั้น

                   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและวางแผนรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตาม
สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆเช่น กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th/th/ สายด่วน ๑๗๘๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/th/index สายด่วน ๑๓๑๐ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเมื่อเกิดเหตุ

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้