ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาตนเองของครูในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนา
  ด่วน     11 มีนาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          45    Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาตนเองของครูในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้