คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ทะลุขั้น) 1 เมษายน 2563
  ด่วน     4 มีนาคม 2563      กลุ่มบริหารงานบุคคล          108    Share