ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย
  ด่วน     3 มีนาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          63    Share

ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ในปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้ครูทั่วประเทศมีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษที่ถูกต้อง มีทักษะการสอนและสามารถจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ