ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”
  ด่วน     3 มีนาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          44    Share

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญในเรื่องมารยาทไทย มารยาทในสังคม ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบบันเทิงคดีประเภท “เรื่องสั้น” ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ