ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  ด่วน     3 มีนาคม 2563      กลุ่มงานอํานวยการ          56    Share

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ