เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ด่วน     28 กุมภาพันธ์ 2563      กลุ่มนโยบายและแผน     นางอุไรพร พิมพาแสง     48    Share

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

บทคักย่อ