การประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ด่วน     4 กุมภาพันธ์ 2563      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          72    Share

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดจัดประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินระดับชาติดังกล่าว ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ ทุกคน รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับชมการประชุมทางไกลทาง www.youtube.com ช่อง สพป.อุดรธานี เขต ๔ ตามวัน
และเวลาข้างต้น ณ สถานที่ในโรงเรียนตนเอง
๒. รายงานผลการรับชม โดยส่งสรุปสาระสำคัญ ภาพถ่ายขณะรับชม และภาพถ่าย
บัญชีลงเวลา ทางแอพลิเคชันไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ และไลน์กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่สังกัด

หนังสือนำส่ง