ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม STEM ศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 จากห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปลี่ยนเป็น หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562
  ด่วน     24 เมษายน 2562      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          108    Share

ตามที่ ศูนย์ STEM ศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 (โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ) ได้ประกาศรับสมัครการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล นั้น สำหรับการอบรม ระหว่างวันที่ 25 – 27เมษายน 2562 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม เดิม ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ เปลี่ยนเป็น หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

๑. ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

๒. ช่วงที่ ๒ วันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

๓. ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ