ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการเรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเน็จรายเดือน
  ด่วน     27 มีนาคม 2562      กลุ่มงานอํานวยการ          129    Share