ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ด่วน     27 พฤศจิกายน 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          42    Share