สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ด่วน     23 พฤศจิกายน 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          116    Share