การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
  ด่วนที่สุด     9 พฤศจิกายน 2561      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน          55    Share