ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ด่วน     8 พฤศจิกายน 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          22    Share