ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ด่วนมาก     3 กรกฏาคม 2561      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          126    Share