การวัดและประเมินผลการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้มประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ (e-MES) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ด่วนที่สุด     20 มิถุนายน 2561      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          177    Share