การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1(70%)
      27 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     นางรสสุคนธ์ บัวมี     50    Share

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5 รายการ  ในการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2556 (ประมวลผลวันที่  1 ธันวาคม 2556, วันที่ 10 ธันวาคม 2556 และวันที่ 10 มกราคม 2557)  โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน 70% ของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (ยกเว้นชั้น อ.1, ป.1, ม.1, ม.4  ใช้จำนวนนักเรียนชั้นเดิมก่อน) สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินในภาคเรียนที่ 2/2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการหักลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งนี้แล้ว รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบ ---->

หนังสือนำส่ง | บัญชีจัดสรร