ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
      18 กุมภาพันธ์ 2557      กลุ่มงานอํานวยการ          92    Share

แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ นายอดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์  นางสาวเมตตา  กัลยามงคล และนางสาวสุมาลี พุ่มเจริญ ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย