ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือเรียน ที่อาคารโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภายในวัน ที่ 21 กันยายน 2560
  ด่วน     21 กันยายน 2560      กลุ่มงานอํานวยการ          100    Share

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือเรียน ที่อาคารโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภายในวัน ที่ 21 กันยายน 2560

รายชื่อโรงเรียน