แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
  ด่วน     17 สิงหาคม 2560      กลุ่มนโยบายและแผน          155    Share