การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ปรจำปี พ.ศ. 2560
  ด่วนที่สุด     23 มิถุนายน 2560      งานคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ     นางสาวอัจฉริยา เพชรดี     119    Share

คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่
หนังสือประชาสัมพันธ์
1. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น (ส่งไปที่ศูนย์ฯ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น)
2. รางวัลคุรุสภา
3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
4. รางวัลคุรุสดุดี
5. รางวัลครูผูัสอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
***ผู้ยื่นขอรับรางวัล  (รางวัลคุรุสภา,ครูภาษาไทยดีเด่น,คุรุสดุดี,ครูผู้สอนดีเด่น) ให้ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่งานคุรุสภา สพป.อุดรธานี เขต 4 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในเวลาราชการ เท่านั้น